OVER ONS

HET BEGON ALLEMAAL IN 1987

Architect Evert Jan Geerdes en grafisch ontwerper Rob du Rieu vonden dat er in Bathmen een kunstkring moest komen. Zij vormden een werkgroep, samen met Ans Weierink, Frits Volkers en Marga Rensink. De werkgroep werd later uitgebreid met Cisca Kerkhof, Gilbert Liotard, Bert van Beem en Halbe Vonk.

Nadat een informatie-avond was belegd in Boode werd een oproep geplaatst in de Bathmense Courant. In een openbare vergadering op 24 februari 1987, waaraan 30 personen deelnamen, volgde de oprichting van de Vereniging ‘Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring’, kortweg BBKK. Men koos een bestuur met Evert Jan Geerdes als eerste voorzitter.

De kunstkring ging van start met een lezing over ‘Moderne beeldende kunst’  door Johan Koers. Nog in hetzelfde jaar startte de eerste BBKK-cursus. Anne-May Wachters – van der Grinten doceerde voor een grote groep belangstellenden ‘Een inleiding in de kunstgeschiedenis’.

De eerste kunstmarkt vond plaats in 1989, in en voor het dorpshuis Braakhekke. Ook werd in dat jaar voor het eerst een excursie georganiseerd naar het Museum Jopie Huisman in Workum.

Het ging voorspoedig met de kunstkring. In januari 1989 meldde zich het 100ste lid.

In oktober 1990 werd bij notariële akte de vereniging ‘Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring voor Bathmen en Omstreken’ opgericht, verkort aangeduid als BBKK.

IN 2017 WERD HET 30 JARIG BESTAAN VAN DE BBKK GEVIERD.
Dat gebeurde met een literair taalkundige voorstelling van Wim Daniëls op zondagmiddag 15 januari.
We hieven het glas op maandag 20 februari in Cultuurhuus Braakhekke, na de kunstlezing van kunsthistorica Sophie de Weger.
Op zondag 23 juli vond een muzikaal evenement plaats met medewerking van het Ricciotti ensemble, georganiseerd door de Biennale commissie, zie de pagina ARCHIEF > 30 jaar BBKK.
Er werd een uitvoering gegeven in de serre van het Dijkhuis, men maakte vervolgens een muzikale rondgang door het dorp met tot slot een concert op de Brink.
Na de laatste kunstlezing in 2017 hieven we nogmaals het glas.

LEZINGEN

Jaarlijks programmeert de BBKK acht lezingen, vier in de periode januari tot en met april en vier lezingen in de periode september tot en met december.
De lezingen worden verzorgd door gerenommeerde sprekers, veelal kunsthistorici. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, volgen soms de culturele actualiteit of haken aan bij lopende exposities in Nederlandse musea.

De lezingen worden gehouden in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen en beginnen om 20.00 uur. BBKK-leden hebben vrije toegang.
Voor niet-leden bedraagt de entree 8.00 euro p.p.

CURSUSSEN EN EXCURSIES

CURSUSSEN
Een van de vaste activiteiten van de BBKK is het organiseren van cursussen op het gebied van Kunst- en Cultuurgeschiedenis.
Na publicatie van een voorgenomen cursus kan men zich per e-mail aanmelden.
– cursussenbbkk@gmail.com –
Gewoonlijk wordt een winter- en een najaarscursus georganiseerd.
BBKK-leden genieten een reductie op de cursusprijs.

Navolgend een greep uit de onderwerpen, die in het verleden werden behandeld:

 • Cyprus, het eiland van Aphrodite
 • Filosofie en Islam
 • Vier culturen uit de oudheid
 • Een reis door de kunstgeschiedenis
 • Hoe begrijp ik kunst
 • De geschiedenis van het oude Japan
 • etc.

KUNSTMARKT

Op de eerste zaterdag van september wordt jaarlijks de Bathmense kunstmarkt gehouden op De Brink en in en rondom de kerk. Ruim 80 kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren hun werk in een groot aantal disciplines.

Het is voor de Kunstmarktcommissie elk jaar weer een uitdaging om een zo gevarieerd mogelijk aanbod samen te stellen, waarbij vanzelfsprekend wordt gelet  op kwaliteit maar ook op originaliteit.
Zo blijft de kunstmarkt interessant voor bezoekers en voor de deelnemende kunstenaars.

Tijdens de kunstmarkt vinden muzikale optredens plaats.

EXPOSITIES

Onder het motto ‘Bij Braakhekke Kunst Kijken’ organiseert de BBKK Expositiecommissie tentoonstellingen met werk van zowel amateur- als professionele kunstenaars.
Jaarlijks worden vier exposities gehouden:

 • de winter- lente expositie van medio januari t/m eind april.
 • de lente-zomer expositie van medio mei t/m medio augustus.
 • de EtalageKunstRoute Bathmen (een wandel- fietsroute langs de etalages van de Bathmense ondernemers in de dorpskern).                                  Medio juli t/m begin september.
 • de zomer-herfst expositie van begin september t/m medio december.

De exposities in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur, zijn gratis te bezichtigen.

BIJZONDERE PROJECTEN

De BBKK organiseerde een aantal bijzondere projecten:

 • ‘Beekhof’s Beeldentuin’ in 1991, een beeldenexpositie in de tuin van Landgoed De Beekhof in Bathmen.
 • ‘Schip – Beek – Hof – Beeldentuin’, in 1993, een internationale beeldenexpositie in de tuin van Landgoed De Beekhof én in het water van De Schipbeek, met deelname van een aantal Franse kunstenaars.
 • Architecten op til’. In 1995 ontwierpen en produceerden zeven architectenbureaus een til, een ‘duivenhuis’. Ze toonden daarmee verschillende architectuurstromen. De duivenhuizen werden geplaatst in Bathmense tuinen.
 • Biënnale van een viertal Midzomer Kunstfeesten, in 2005 met het thema ‘Water’, in 2007 met het thema ‘Vuur’, in 2010 met het thema ‘Aarde’ en in 2012 het thema ‘Lucht’ met een speciale Poëzie-dag.

CONTACT EN BESTUUR

Functie

Naam

E-mail

Telefoon

Voorzitter

Joop Blaauw

blaauwjh@gmail.com

06-54921901

Secretaris Christa Gerfen  secretariaatbbkk@gmail.com 06 2091 7584

Penningmeester   


Ton
Keulemans

 t.keulemans@gmail.com

0570-542474

Kunstmarkt


Mieke
Berends 

 bathmensekunstmarkt@bbkk.nl

06-83168909

Lezingen 

Barend Breukink
Joop Blaauw

 Breukink@ziggo.nl

06-51353803

Cursussen
Excursies

Anneke de Jonge

 Karperzooi@hetnet.nl

06-12744795

PR & Voorlichting
Webmaster

Rika Formsma

communicatiebbkk@gmail.com 06-51915234
Exposities.               

  Bertus Satink           

bencsatink@concepts.nl   06-44479713

Postadres : Secretariaat BBKK, p/a Langenbergerweg 4, 7437 PW Bathmen
E-mail       : secretariaatbbkk@gmail.com
Telefoon   : 06 2091 7584

VACATURES

NIEUWE BESTUURSLEDEN

Er zijn op dit moment geen vacatures

PRIVACY POLICY

De vereniging Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring – hierna te noemen BBKK – hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hanteert daartoe een privacy policy. Daarmee willen we graag helder en transparant informatie geven over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De BBKK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mede dat wij in  ieder geval:

 • uw  persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw gegevens beperken tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BBKK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris of penningmeester.

Persoonsgegevens van leden van de BBKK worden door de BBKK verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie aan of ten behoeve van de leden.
 • Het informeren van de leden door middel van nieuwsuitingen.

Hiervoor kan de BBKK de navolgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer (s)
 • (e-mail) – adres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer.

De BBKK De BBKK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de BBKK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Binnen de BBKK zijn de secretaris en/ of de penningmeester aangewezen om de bepalingen van deze Privacy Policy te bewaken en zo nodig te onderhouden.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via de secretaris.

LID WORDEN

Als lid van de vereniging BBKK profiteert u van culturele activiteiten die onze kunstkring in Bathmen organiseert.
U wordt op de hoogte gehouden met behulp van onze website, via ons tweejaarlijks Bulletin en door middel van nieuwsbrieven.

U kunt deelnemen aan lezingen, cursussen en excursies. Deelname aan de lezingen is gratis voor BBKK-leden. Op deelname aan cursussen genieten BBKK-leden een reductie.

AANMELDEN

U kunt zich als lid aanmelden:

 • Schriftelijk: m.b.v. het Aanmeldingsformulier BBKK. Download ons Aanmeldingsformulier- BBKK vul deze volledig in en stuur deze naar ons secretariaat.
 • Ter plekke bij elke activiteit.

Voor nieuwe lidmaatschappen geldt dat de contributie nog slechts kan worden voldaan met behulp van automatisch overmaking t.n.v. de Penningmeester BBKK op rekening NL08 RABO 0305 7531 26.
De automatische afschrijving wordt jaarlijks in januari uitgevoerd.

Als u het aanmeldingsformulier invult, ondertekent en toezendt aan het secretariaat, schrijft u zich in als lid van de Vereniging BBKK. U machtigt bovendien de penningmeester uw contributie automatisch van uw rekening af te schrijven.

CONTRIBUTIE EN BETALING

De contributies zijn als volgt:

 • Eerste familielid: 25,00 euro per verenigingsjaar, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.
 • Elk volgende familielid: 13,00 euro per verenigingsjaar, met automatische afschrijving van uw bank/giro rekening.
 • Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Betaling geschiedt als volgt:

 • Door automatische afschrijving van uw rekening in de maand januari.
 • Leden die hun contributie niet automatisch laten afschrijven, ontvangen een verzoek van de penningmeester tot betaling van de contributie. Zij worden geacht de contributiebetaling te verrichten binnen de gestelde termijn.
  Indien de betaling niet tijdig wordt verricht, volgt een herinnering, verhoogd met 5,00 euro administratiekosten.

OPZEGGEN

 • Het lidmaatschap loopt automatisch door.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden tenminste 4 weken voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
 • Men dient schriftelijk op te zeggen, per post of per e-mail.
 • Opzeggingen dienen te worden gezonden aan het secretariaat van de BBKK.